card

Ирсэн саналыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт

НИЙЛҮҮЛЭГЧ БОЛОН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧЭЭС ИРҮҮЛСЭН САНАЛЫГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

Нийлүүлэгч, ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахдаа дараах ерөнхий шаардлагыг хангасан байх шаардлага тавьдаг.

Ерөнхий шаардлага

Тусгай зөвшөөрөл /баримт бичгийн нэр

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Тайлбар

1

Үйл ажиллагаа

Хэвийн

Сүүлийн 2 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсан байх

2

Ажлын туршлага

3-аас дээш жил

Өмнө нь тус ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байх ба холбогдох бичиг баримт хавсаргах

3

Ажиллах хүч

Өөрийн

Тухайн ажлыг хийж гүйцэтгэхэд хангалттай хүн хүчтэй байх

Сонгон шалгаруулахдаа дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу сонгон шалгаруулна.

  1. Ажил гүйцэтгэх эрх зүйн чадамж, зөвшөөрөл байгаа эсэх
  2. Бараа, ажил үйлчилгээний стандарт, чанар, шаардлага хангасан байдал
  3. Төлбөрийн нөхцөл, үнийн бодит харьцуулалт
  4. Нийлүүлэх хугацаа
  5. Засвар үйлчилгээ, сэлбэг, эд анги, урсгал зардал
  6. Нийлүүлэгчийн Захиалагчтай хамтран ажиллаж ирсэн түүх