card

Сонгон шалгаруулалтын бодлого

Сонгон шалгаруулалтын бодлого

“Арж Капитал” ХХК нь чанарыг эрхэмлэж, үнэ цэнийг бүтээх эрхэм зорилгын хүрээнд худалдан авах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг. Бид тендерийн сонгон шалгаруулалтын бодлогоор дамжуулж бизнесийн тогтвортой хөгжлийг хангах, олон талт хамтын ажиллагааг сайжруулах, компанийн үйл ажиллагаанд өгөөж авчрахын зэрэгцээ өрсөлдөхүйц чадвар бүхий найдвартай ханган нийлүүлэлтийн сүлжээ бий болгож, нийгмийнхээ хөгжилд хувь нэмрээ оруулах зорилготой. Бид бүхэн ажил үйлчилгээ болон бараа материал гэсэн хоёр чиглэлд сонгон шалгаруулалт хийж байна..

БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БОДЛОГО

“Арж Капитал” ХХК нь бараа, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагаанд дараах бодлогыг баримтална. Үүнд:

  • Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй бүхий л хууль тогтоомж, эрх зүйн актыг дагаж мөрдөх;
  • Барилгын норм дүрэм, стандарт шаардлагад бүрэн нийцсэн бараа материал, ажил үйлчилгээг худалдан авах;
  • Хүний эрхийг дээдэлж, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах;
  • Нийлүүлэгчийг шударга өрсөлдөөний зарчмаар шалгаруулж, өрсөлдөөний тэгш боломжоор хангах;
  • Нийлүүлэгчтэй харилцан ойлголцол, итгэлцэл бий болгож, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллахыг эрхэмлэх;
  • Худалдан авалтыг үр ашигтай байлгах зорилгоор боломжит шинэ нийлүүлэгчийг тогтмол татан оролцуулах, өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх;
  • Бэлтгэн нийлүүлэгч болон туслан гүйцэтгэгчтэй цаашдын харилцааг хэвийн үргэлжлүүлж хамтран ажиллахыг эрмэлзэх;
  • Компанийн өртөг зардлыг бууруулж, үр ашигтай, хариуцлагатай байх зарчмыг баримтлах;

ХОЛБОГДОХ АЖИЛТАН

  • А.Азхүү - Маркетинг, борлуулалтын менежер; 80041613; azkhuu.a@maxroad.mn